Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 november 2019

Blijf investeren in de toekomst – Beschouwing begroting 2020-2023

De integrale spreektekst zoals uitgesproken door Ben Schrijver tijdens de Algemene Beschouwingen d.d. 4 november 2019:

Blijf investeren in de toekomst.

Voor ons ligt een conceptbegroting en meerjarenraming 2020-2023 van het college van B en W. We kunnen zelf als raad nu nog aan de knoppen draaien van de budgetten en de inzet van onze reserves om het tekort op de begroting aan te vullen. Met de goedgekeurde programma’s en middelen gaan het college en de ambtenaren daarna voor Dalfsen aan het werk.

Graag begin ik met een compliment voor het vele werk wat hieraan besteed is. Het ziet er technisch gesproken weer goed uit. Alle afdelingen hebben hun best gedaan om samen een sluitende begroting te maken. Dat is gelukt.

Andere keuzes

In onze reactie op deze conceptbegroting stellen wij als D66 fractie echter een aantal andere keuzes voor.

D66 maakt deze keuzes op basis van een echt duurzaam Dalfsen, voor het blijven investeren in preventie en het blijven ondersteunen van maatschappelijke organisaties in Dalfsen. En ook een investering in het daarvoor in te zetten personeel. Juist in deze financieel lastige periode qua huishoudboekje stellen wij voor dat de raad daarin een voorbeeldrol oppakt.

Dalfsen heeft meer dan genoeg vrije reserves om de lasten niet onnodig te verhogen voor de eigen inwoners. Een te hoge reserve is een onnodig beslag op gemeenschapsgelden. Maak als raad scherpe keuzes en pot gemeenschapsgeld niet onnodig op. Dan wordt het “slapend” geld. Benut die vrije reserve beter. Een stijging naar 15 miljoen is echt niet nodig. Er is meer dan genoeg weerstandsvermogen.

Hebben we voor een sluitende meerjarenbegroting echt 3 x een 6% verhoging van de OZB inkomsten nodig? Of kan het verantwoord met minder door een betere benutting van het daarvoor bedoelde spaargeld?

Die scherpe keuzes maken het echte verschil voor onze inwoners in de plaatselijke politiek. Voor de reserves verandert er alleen maar een getal in onze boekhouding.

D66 denkt bij de ombuigingsvoorstellen aan:

 • Ga niet besparen op toekomstig personeel (loon en opleidingskosten trainees) in verband met toegevoegde waarde voor de organisatie in de krappe arbeidsmarkt.
 • Blijf investeren in aantrekkelijk werkgeverschap. In plaats van het volledige ombuigingsvoorstel toch een bedrag van €.50.000 in 2020 en €.75.000 in 2021 daarvoor begroten. Preventief beleid is nodig om uitstroom door natuurlijk verloop en een krappe arbeidsmarkt op te vangen. Die uitstroom kan anders de overige ambities hinderen. Voorbeeld: De Rijksoverheid krijgt het beschikbare budget nu niet besteed door het tekort aan geschikt personeel.
 • Is het besparen op onderzoeken van doelmatigheid wel verstandig? Lopen we dan niet het risico dat we efficiencymogelijkheden van een grotere omvang niet opmerken? Wat zijn de ervaringen op basis van de Lean aanpak? Laten we dat goed bekijken voor 2021.
 • Zorg dat de bijdrage aan HALT in ieder geval voldoende is voor de ambitie om de preventie inspanningen te waarborgen.
 • Qua speelplaatsen is het belangrijk om de bestaande elementen goed te blijven onderhouden. Wel is het belangrijk om daarbij ook te zorgen dat kinderen met een beperking er gebruik van kunnen maken. Daarvoor dienen wij een motie in.
 • Bewegingsonderwijs is te belangrijk om op te bezuinigen. De preventieve werking op de gezondheid van inwoners is ons argument
 • De bezuiniging op de vergoeding aan het Zilveren Kruis mag niet ten koste gaan van de preventieve werking van een goede zorgverzekering voor de minima. Dit gaat ten koste van een goed armoedebeleid en is voor D66 onacceptabel.
 • De subsidie voor de huisvestingskosten EHBO vereniging Lemelerveld moet in stand blijven. Een heel actieve vereniging juist actief faciliteren. Bij allerlei evenementen staan ze voor anderen klaar. Zorg dat met dergelijke faciliteiten ook in andere kernen de EHBO een extra stimulans krijgt.
 • Houd de ambitie van een preventief gezondheidsbeleid vast.
 • Hou de consultatiebureaus in kleinere kernen (desnoods flexibeler) open. Mensen met kinderen maken nu graag gebruik van die voorziening in eigen dorp. Ook dat helpt bij preventie.
 • Een aantal ombuigingsvoorstellen gaan ten koste van Kulturhusen. Willen we dat?
 • Aangenomen dat het budget voor innovatieve projecten te ruim is stellen wij voor dat bij het onverhoopt overschrijden van het gekrompen budget er geen nee verkocht wordt maar de raad een voorstel krijgt.
 • Taakstelling kosten jeugdzorg. Het lijkt raadzaam om een apart reservepotje aan te houden voor het Sociaal Domein. Veel onzekerheid nog of de lineair begrote ombuiging haalbaar is.
 • Budget Duurzame dorpen. Dit mag niet ten koste gaan van de ambities. Idem als bij innovatieve projecten handelen bij budgettekort. Geen nee verkopen.
 • Kan de bijdrage voor circulair ondernemen ook belegd worden bij het ondernemershuis? Dan zit het dichterbij de doelgroep.
 • Op gemeentelijke monumenten moeten we samen heel zuinig zijn. En er dus niet op bezuinigen. D66 zal een amendement voorbereiden.
 • Bij de niet ombuigenvoorstellen stelt D66 voor:
 • Het onderhoud aan verhardingen op niveau C te brengen gedurende de eerste 2 jaar Als de veiligheid het toelaat en de begroting het nodig maakt ook het 3e en 4e jaar.

Enkele onderwerpen heb ik gekozen om toe te lichten. Voor de volledige begroting is een uur nog te weinig.

Graag doe ik hierbij een oproep aan de raad om niet alleen over de jeugdzorg te praten in termen van tekorten en doemscenario’s. Maar ook onze transformatie opgaven helder voor ogen te houden. Laten we blijven sturen op een steeds integralere en mensgerichtere zorg. En blijven inzetten op preventie en maatwerk waar nodig. De kwaliteit van jeugdhulp en WMO zijn nog steeds goed. Dit of een volgend kabinet gaat structureel bijpassen aan gemeenten. Daar ben ik van overtuigd.

Beperkte OZB verhoging

Een financieel aspect om te benadrukken en te onthouden. Beperk de verhoging OZB inkomsten tot het hoogst noodzakelijke om aan de eisen van de toezichthouder te voldoen. De begroting geeft in de toelichting wel zicht op verwachte inkomsten. Die staan echter nog niet altijd in de inkomsten op de begroting zelf. Zie pagina 10 van de financiële scan Gemeente Dalfsen 3e alinea van onderen. Het is goed om hier voor een goede duiding van de jaarresultaten notie van te nemen. In de periode 2014 tot en met 2017 ging het om een voordeel van per saldo 6,2 miljoen.